บริจาคร่างกาย

ร่วมแบ่งปันสิ่งนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มติม

หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
074-288151, 074-288131

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แผนที่

หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่ว่าด้วยโครงสร้างส่วนประกอบของร่างกายมนุษย์ให้กับนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชศาสตร์ กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย เทคนิคการแพทย์ ในการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์นั้น สื่อสำคัญที่ใช้สอนคือร่างกายมนุษย์ ซึ่งคือศพที่ได้จากผู้มีจิตศรัทธามอบร่างให้ทำการศึกษาเล่าเรียน ชาวกายวิภาคศาสตร์เรียกร่าง (ศพ) ที่ใช้เรียนว่า “อาจารย์ใหญ่”

อาจารย์ใหญ่ คือ บุคคลผู้บริจาคร่างกายหลังจากหมดลมหายใจแล้ว นำมาซึ่งคุณูปการต่อการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากร่าง เพื่อให้เกิดทักษะในทางวิชาชีพที่ดีแก่นักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัช กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย และเทคนิคการแพทย์ เนื่องจากปัจจุบัน มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคร่างกายเป็นจำนวนมาก การมีศูนย์รับบริจาคร่างกายนี้ จะสามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้มาติดต่อบริจาคร่างกาย ส่งร่างอาจารย์ใหญ่ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการประกอบพิธีทางศาสนาด้วย ซึ่งจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์การก่อตั้ง

#2565

#2564

พิธีการที่เกี่ยวข้อง