บรรยากาศงานวันที่ 26 มีนาคม 2566 (เช้า)
บรรยากาศงานวันที่ 26 มีนาคม 2566 (บ่าย)
พิธีพระราชทานเพลิง (กรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
พิธีพระราชทานเพลิง (กรณีพิเศษ)
แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 26 มีนาคม 2566
รายชื่ออาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565
ลำดับคำนำหน้าชื่อ - สกุล
1นางกมลวรรณ ทองรัตน์
2นายกมลศักดิ์ มะกะ
3นางกฤษณา พรหมสาลี
4นายกฤษดา ไชยปาระปักษ์
5นายกลัด กาญจนถาวร
6นายกลิ่น ชาติพงศ์
7นายกอบโชค ก้องธำรงวสุ
8นางกัลยา บุญชากรณ์
9นายเกษม ท่าห้อง
10นางสาวเกษร รอดสม
11นางไกรแก้ว ชัยภักดี
12นายขจร เชาวน์นิรัติศัย
13นางขวัญศิริ จันทร์เพริศพราย
14นางขวิด แสงทอง
15นายขันติชัย ยวนแหล
16นายเขมวันต์ ผลศรัทธา
17ด.ต.คณิต คงอินทร์
18นายคล่อง โคทา
19นางเครือพันธ์ เพชรแก้ว
20นายเคลื่อน ดำรักษ์
21นางจรูญ เลาหะกุล
22นายจันทร์ ไพศาล
23นายจำนงค์ จุลพิภพ
24พ.ท.จำรูญ แสงมณี
25นางสาวจำหลีก แซ่กั่ว
26นางจิตรา โพธิ์วิจิตร
27นางเจริญ วงศ์วาสนา
28นางเจิม รามเกว็ด
29นายเจียร โอ่เรือง
30นางสาวใจพงศ์จิตต์ สุทธิวงศ์
31นายเฉลิม นาคะปรีชา
32นายโฉม นิ่มชู
33นายชลิต สมะพันธุ
34นายช่วง อินทรสุข
35นายชอบ บุญคง
36นายชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย
37นางชาลินี ทองช่วย
38นายชิต นุ้ยภักดี
39นายณรงค์ ไกรคุ้ม
40นางณัฐวิภา เมืองจันทบุรี
41นางณาตยา แดงสอาด
42นายตำรา จานิภากร
43นางติ้น จิตต์พรหม
44นายเต็ง ค้ามาก
45นางถนอมวรรณ เมนะเศวต
46นายถวิล ลักษณะ
47นายทวี ขาวคง
48นายทวี แซ่ล้อ
49นายทวีพร อินทกานนท์
50นายท่าย แซ่เตียว
51นางสาวทีป ชูพัฒน์
52นายทุ่ม ไอยสุวรรณ์
53นายเทียบ อินทองปาน
54นางธัญพัชร ประสงค์
55นายธีระ บุญเลื่อง
56นายเธียร ชนะวรรโณ
57นางนภา ทองคำชุม
58นายน้อย เผือกทิพย์
59นางสาวนิคม นวลแก้ว
60นายนิยม กุลวานิช
61นางบุญเพ็ญ ขวัญคง
62นายบุญรักษ์ ดิษฐโรจน์
63นางบุญเรือน ทองอ่อน
64นางบุญให้ แสงอักษร
65นางบุปผา ภักดีพิณ
66นายแบบ ไชยชำนาญ
67นางสาวปณัฏฐ์ชญา ศิลาสกุลวงษ์
68นายประกอบ คนเฉลียว
69นางประคอง ปาระกุล
70นางประจวบ ลวณะมาลย์
71นางประจวบลาภ อุปถัมภ์
72นางประดับ คงบัว
73นายประวิทย์ ทวีรัตน์
74นายประเสริฐ เทียมแก้ว
75นางปาริฉัตต์ ยกย่อง
76นางพนิตา นราวุฒิ
77นายพรรณ ไชยศรี
78นายพร้อม หนูพัฒน์
79นายพลกฤต ประสพแสง
80นางพันธนี วงศ์สวัสดิชาติ
81นายพิณ ฤทธิชัย
82นายเพิ่ม สงคง
83นายเพียร จันทรพิศาล
84นางสาวมนุญญา แสวงมี
85นายมานพ เพียรเจริญ
86พ.อ.มานัส พุกบุญมี
87นางมาลินี ชำนาญเวทย์
88นางมาลินี ทองเชิญ
89นายมีชัย เชาวนกฤษณกุล
90นายยงยุทธ กุลรังษี
91นางยินดี เพ็ชรสัจจะ
92จ.ส.อ.เรียง ทองซ้อน
93นายฤกษ์ ณ พัทลุง
94นางลดาวัลย์ สงแสง
95นายล่อง ไชยขวัญ
96นางล่อง สารีบุตร
97นางละออ ฉิมเกื้อ
98นางเล็ก จันทรัตน์
99นายวรศักดิ์ เจนนฤมิตร
100นางวัชรินทร์ ทองสาย
101นางวันดี แสงสุวรรณ
102นายวารี จงรักวิทย์
103นายวิเชียร บุญมณี
104นายวินัย รัตนรัต
105นายวินัย วัชรพันธุ์
106นายวินัย เสาดำ
107นายวิระ ชัยชนะ
108จ.ส.อ.วิรัตน์ อังกระโทก
109นายวิโรจน์ ดีอ่อน
110นางศุภกานต์ แซ่อึ่ง
111นายสกุลชัย มิตรเปรียญ
112นายสง่า แซ่เจ่น
113นายสนิท ศรีภักตรา
114นายสมเจตน์ กาลนิล
115จ.ส.อ.สมชาย เชยประทับ
116พระสมชาย ศรีรัตนานุภาพ
117นางสมนึก กล่อมเกลี้ยง
118นายสมบูรณ์ แสงอักษร
119นายสมศักดิ์ จันทร์ช่วย
120นายสรชัช จันทร์แก้ว
121นางสาวสาคร ราษฎรเลิศ
122นางสายใจ รักขนาม
123นางสายรุ้ง วิเศษสินธุ์
124นางสาวสารี ปัญญาวุทโส
125นายสำเริง เจริญวงค์
126นายสุกฤษณ์ ณ สงขลา
127นายสุชาติ อนันตศรัณย์
128นางสุนีย์ ประเสริฐ
129ร.ต.สุพจน์ ไชยเสน
130นางสุมาลี ชลไพศาล
131พระสุมิตร รามศรี
132พระสุรินทร์ เชาวลิต
133นายสุวัฒน์ แก้วเกิด
134นายสุวัฒน พรหมพิทักษ์
135นายเสงี่ยม ชัยสวัสดิ์
136นางเสงี่ยม ชุลีวรรณ
137นายเสถียร ยุติธรรม
138นายเสรี สุธาประดิษฐ์
139นางเสาวณีย์ สุวรรณปักษ์
140นางสาวหนูกลิ่น ณรงค์ทิพย์
141นางหนูครื้น ฟูเจริญรัตน์
142นางหนูวัน มณีกุล
143นายหลีไซ แซ่หลี
144นายเหม่ง พัวเจริญเกียรติ
145นายอนุตร ไพโรจน์ภักดิ์
146นายอภิชิต เพชรรัตน์
147พระอรรถรัฐ เจริญมูล
148นางอารีญา กลีบทอง
149นางอารีย์ อารีย์ทาน
150นายอำนวย อัมวงษ์
151นางสาวอินทิรา อภิลาภพันธุ์
152นายอุทัย พลไชย
153นางอุบล ขัมพานนท์
154นางอุบล เทพทอง
155นางเอ้ง มาบุญธรรม
แผนผังงาน
ข่าวประจำปีการศึกษา 2565