พิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ)
แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
28 เมษายน 2567
ภาพบรรยากาศ
รับชมย้อนหลัง
การถ่ายทอดพิธี - ช่วงเช้า
การถ่ายทอดพิธี - ช่วงบ่าย
รายชื่ออาจารย์ใหญ่
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อ - สกุล
1นางกนกพร จินตนุกูล
2นายกรันต์ อุดมครบ
3นางกฤตวรรณ เจริญ
4นายกวี ศิริโชติ
5นายกอบชัย พุฒิกุลบวร
6นางกิ้มกี่ พับบำนาญ
7พ.ต.กุศล ไชยจิตต์
8พระครูปลัดกุศล สุจรต
9นายเกลือน เอียดทอง
10นายเกลื่อม สุขศรี
11นางเกษร มุขดาร์
12นายเกียรติ เถระวงศ์
13นายโกวิท อวะภาค
14นายเขือน เสือคำ
15นางคนึงนิจ วิสารทพงศ์
16นางสาวคล่องจิตร์ อ๋องเซ่ง
17นางคำ แซ่ลิ้ม
18นายคำนึง ชัยทอง
19นางสาวเครือวัลย์ ไกรเทพ
20นางเคล้า มณีโชติ
21นายเคลื่อน สังกะสี
22นายจรณชัย สุจริตธุระการ
23นายจรัส ศรีรัญเพชร
24นายจรูญ ประสิทธิภาพ
25นางจารีย์ รัตนสุรางค์
26นายจ่ำ สระมุณี
27นางสาวจุฬาพร ชนะณรงค์
28นางสาวเจริญศรี เจริญวัฒน์
29นายแฉล้ม เหมะรักษ์
30นายชนพนธ์ สันติรักษ์
31นายชัยศักดิ์ จรเวชวานิช
32นายชาญ โฆษิตธำรงค์
33นายชุม จันทคาม
34นายเชน ชุ่มชื้น
35นางสาวซุ่นลั่น ทองจันทร์
36ว่าที่ ร.ต.ต.ณรงค์ ภูมิมรินทร์พิพัฒน์
37จ.ส.ต.ณรงค์เดช เย็นใจ
38นางณัฐสินี จิตรกร
39นางดวงใจ วิชัยณรงค์
40นายดาว แสงเขียว
41นายดำรงศักดิ์ รัฐการโกวิบูลย์
42นายดิเรก คงฤทธิ์
43นายดุสิต สุเมธี
44นายแดง ทองชุม
45นางตรึงใจ ศรีประสม
46นางถนอม โสภณ
47นางถนอมจิตร ชอบธรรม
48นางทองนวล ใจเพียร
49นายทิ้ง หนูอินทร์
50นางทิพย์สุดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
51นายธนดล ศรีอรุณ
52นายธนาพงศ์ จิตเขม้น
53นายธวัชชัย บุญสุข
54นายธานินทร์ อัธยานนท์
55นางนลิน รักใหม่
56นายนิกร ศรีสว่าง
57นายนิคม จตุทอง
58นายบุญเกื้อ สมสกุล
59นายบุญเจือ มาลากุล
60นางบุญล้อม อินทะสะระ
61นางสาวบุญสงวน วิไลรัตน์
62นางประคอง เพชรเกลี้ยง
63นายประทักษ์ บุญเลื่อง
64นางประทิน บุญธรรม
65นายประนีต ปรีชา
66นางสาวประพันธ์ พุ่มนก
67นางประยงค์ วีระธรรมโม
68นายประยูร ยุวราชรัตนากร
69นายประสงค์ ว่องไววัฒนกุล
70นายประเสริฐ พลเล่ง
71นางปรุง แก้วมณี
72นางปัทมา ไกรทิพย์
73นางปาริฉัตต์ รัตนพันธ์
74นางปาริชาต สันตยากร
75พระผัน บุญทิพย์
76นางสาวพยอม ศรีสวัสด์
77นายพรโรจน์ แดนพิชิตโชค
78นางพวง ช่วยแก้ว
79นางพิณ ศรีพรม
80นายพิทักษ์ เมฆตรง
81นายพิน ช่วยดู
82นายพิพัฒน์ เพ็งจันทร์
83นางสาวพิไลพรรณ เสริมวิฑูรย์
84ด.ต.เพียร จันทร์อินทร์
85นายเฟื่อง เพชรสุวรรณ
86นางภคพร สัจจาพันธุ์
87นางมณีรัตน์ ซิ้มเจริญ
88น.ท.มนูญ อยู่เย็น
89นายมานพ แก้วสนั่น
90นายมานิตย์ ปวีณานันท์
91นางมาลี ศรีเทพ
92นายเม่งฮวด จริยวัตกุล
93นางเมื้อน ฝันนิมิตร
94นายแม้นเทพ คารวนันทน์
95นางโม้ย เหลียวพัฒนพงศ์
96นายโยธิน ภูษิตรัตนาวลี
97นางรัตนา คันธชาติ
98นางสาวราตรี จรูญวรรธนะ
99นางสาวเริ่ม สุขศรี
100นายเรียบ รังษีพงศ์
101นางสาวลัดดาวัลย์ เจ้าแก้ว
102นายเล็ก บุญคง
103นางเล็ก ศิลป์กรณ์พิศาล
104นางเลียบ นาคเดช
105นายวรพัทธ์ ภาสเดชา
106นางสาววรรณณี ยุภาพิน
107นางวรรณทนีย์ ศรีสุรัตน์
108นางวรรณี รามการุณ
109นายวันชัย ใช้วัฒน์
110ส.ท.วิชิต โชติกะ
111นายวิเชียร ศรีสวัสดิ์
112นายวิเชียร ภูพันนา
113นางสาววิภาวรรณ สุกใส
114จ.ส.อ.วิมล จินขุนทอง
115นางวิมล พรหมชาติ
116นางสาววิมลพรรณ ทองมล
117นายวิรุฬห์ ลพานุสรณ์
118นายวิโรจน์ ศิลลา
119นางศรีประมนต์ สินอนันต์
120นางสาวศิริพร จรูญวรรธนะ
121นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์ดียิ่ง
122นางสงบ เกียรติขวัญบุตร
123นางสมเกียรติ กิตติประสาร
124นายสมใจ สีใส
125นายสมนึก จิตรเกษมสำราญ
126นายสมปอง แสงจันทร์
127นายสมพร สุวรรณสิงห์
128นายสมศักดิ์ บุญภา
129นางสว่างจิตต์ วงษ์ถาวร
130นายสังเวียน สายทองอินทร์
131นายสัมพันธ์ ศิรเศรษฐบุตร
132นายสัมพันธ์ เจียมสกุล
133นายสาคร รักนุ้ย
134นายสาธร โมราศิลป์
135นางสาโรจ พันธมุณี
136นางสิณีนุช นิตยะประภา
137นางสุขจิต กฤษณะพันธุ์
138นางสุขศรี พัฒนนิวาสน์
139นายสุชา สงวนชิต
140นายสุต๊ะ แซ่พ่าน
141พระสุทิพย์ รักนุกูล
142นายสุเทพ คงสุวรรณ
143นางสุธิดา ศิริพันธ์
144นายสุนทร แจ้งวิชา
145นายสุนทร เลาหะสราญ
146จ.ส.อ.สุพจน์ เหลือบุญชู
147นางสาวสุพักตร์ จำริห์
148นายสุภาพ วงค์จันทร์
149นายสุรนาจ พุทธฤทธิ์
150นายสุรัตน์ แก้วประดับ
151นางสาวสุรางศ์รัตน จงจรัสกุล
152พระสุวรรณ์ บัวแดง
153นายเสนอ ผดุงสุนทร
154นายเสมอ เขียวเยาว์
155นางเสาวลักษณ์ ราชฤทธิ์
156นายแสง ขุนราช
157นายโสภณ บรรจง
158นางหน่วง บุญคมรัตน์
159นางหนูให้ แก้วรองกูล
160นางห้วง บุญสุวรรณ์
161นายเห้ง สุทธิรักษ์
162นายอมฤต นาคทองแก้ว
163นางอยู่เย็น พัฒนาวิบาก
164นายอรุณ โพธิสาร
165นางสาวอรุณรัตน์ บรรจง
166นายอ๊อด ตั้งจิตต์
167นางสาวอัจฉรา เฉลิมพงศ์
168นางอัจฉรา มรกตคันโธ
169นายอัธยา สยมภาค
170นางอัมพร ทองโอ
171นางสาวอารีย์ สุวรรณเลื่อน
172นางอำนวย บุญสม
173นายอุดม ปริศวงศ์
แผนผัง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบ
ทุนอาจารย์ใหญ่
ใบเสร็จสามารถนำไป ลดหย่อนภาษีได้
ช่องทางการบริจาค
ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี "กองทุนคณะวิทยาศาสตร์"
เลขที่บัญชี
565-2-18810-7
คัดลอกเลขที่บัญชี
หรือ Scan QR Code
ส่งหลักฐานการบริจาค
Line Official Account
"บริจาคร่างกาย ม.อ."
Scan QR Code
สอบถามเพิ่มเติม
074-28-8151