ศาสตราจารย์ ดร.

อัญชนา ประเทพ

คณบดี
ข้อมูลโดย อรรัมภา ควรหาเวช
งานบริการกลาง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ 07428 8001