สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Division of Biological Science

ทีมบริหารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ชื่อ-สกุลFull Nameหมายเลขโทรศัพท์อีเมลตำแหน่งบริหาร
รศ. ดร.สหัช จันทนาอรพินท์Assoc. Prof. Dr.SAHUT CHANTANAORRAPINT074-28-8509sahut.c@psu.ac.thหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ผศ. ดร.กาญจนา ศรีนิติวรวงศ์Asst. Prof. Dr.KANCHANA Srinitiwarawong074-28-8334kanchana.w@psu.ac.thรองหัวหน้าสาขาวิชาฝ่ายบริหาร
ผศ. ดร.กริ่งผกา วังกุลางกูรAsst. Prof. Dr.KRINGPAKA WANGKULANGKUL074-28-8484kringpaka.w@psu.ac.thรองหัวหน้าสาขาวิชาฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ดร.ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะDr.PATAMARERK ENGSONTIA074-28-8521patamarerk.e@psu.ac.thรองหัวหน้าสาขาวิชาฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ
ผศ. ดร.วิภาวดี เสียงล้ำAsst. Prof. Dr.WIPAWADEE SIANGLUM074-28-8319wipawadeeka@hotmail.comรองหัวหน้าสาขาวิชาฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผศ. ดร.สุชีรา ธนนิมิตรAsst. Prof. Dr.SUCHERA THANANIMIT074-28-8792s.thananimit@yahoo.comรองหัวหน้าสาขาวิชาฝ่ายวิชาการ

ทีมบริหารสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

รศ.ดร.สหัช จันทนาอรพินท์
หัวหน้าสาขา
ผศ.ดร.กาญจนา ศรีนิติวรวงศ์
รองหัวหน้าสาขาฝ่ายบริหาร
รศ.ดร.จุฑารัตน์ เอี้ยวกฤตยากร
รองหัวหน้าสาขาฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคม
ผศ.ดร.ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ
รองหัวหน้าสาขาฝ่ายการเรียนการสอน
ผศ.ดร.วิภาวดี เสียงล้ำ
รองหัวหน้าสาขาฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม