สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ

Division of Computational Science

ทีมบริหารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ

ชื่อ-สกุลFull Nameหมายเลขโทรศัพท์อีเมลตำแหน่งบริหาร
รศ. ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์Assoc. Prof. Dr.RONNASON CHINRAM074-28-8620ronnason.c@psu.ac.thหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ
ผศ. ดร.กำธร ไชยลึกAsst. Prof. Dr.KAMTHORN CHAILUEK074-28-8646kamthorn.c@psu.ac.thรองหัวหน้าสาขาวิชาฝ่ายบริการวิชาการ
ผศ.เขมิกา อุระวงค์Asst. Prof.KHAMIKA URAWONG074-28-8684jantra.s@psu.ac.thรองหัวหน้าสาขาวิชาฝ่ายบริหาร
ดร.ชินพงศ์ อังสุโชติเมธีDr.CHINNAPONG ANGSUCHOTMETEE074-28-8576chinnapong.a@psu.ac.thรองหัวหน้าสาขาวิชาฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผศ.จรรยา สายนุ้ยAsst. Prof.JANYA SAINUI074-28-8589janya.s@psu.ac.thรองหัวหน้าสาขาวิชาฝ่ายวิชาการ
ดร.สุธิรา พลันสังเกตุDr.SUTHIRA PLANSANGKET074-28-8675suthira.p@psu.ac.thรองหัวหน้าสาขาวิชาฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ทีมบริหารสาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ

รศ.ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์
หัวหน้าสาขา
ผศ.เขมิกา อุระวงค์
รองหัวหน้าสาขาฝ่ายบริหาร
รศ.ดร.กำธร ไชยลึก
รองหัวหน้าสาขาฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคม
ผศ.จรรยา สายนุ้ย
รองหัวหน้าสาขาฝ่ายการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ชินพงศ์ อังสุโชติเมธี
รองหัวหน้าสาขาฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม