สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

Division of Health and Applied Sciences

ทีมบริหารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ชื่อ-สกุลFull Nameหมายเลขโทรศัพท์อีเมลตำแหน่งบริหาร
ผศ. ดร.วันดี อุดมอักษรAsst. Prof. Dr.WANDEE UDOMUKSORN074-28-8185wandee.u@psu.ac.thหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ผศ. ดร.พิไลวรรณวดี หุตะเมขลินAsst. Prof. Dr.PILAIWANWADEE HUTAMEKALIN074-28-8207pilaiwanwadee.h@psu.ac.thรองหัวหน้าสาขาวิชาฝ่ายบริหารและบัณฑิตศึกษา
ผศ. ดร.พันทิพา รุณแสงAsst. Prof. Dr.PHANTHIPHA RUNSAENG074-28-8272, 074-28-8283phanthipha.r@psu.ac.thรองหัวหน้าสาขาวิชาฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ดร.สุพัตรา ลิ่มสุวรรณโชติDr.SUPATTRA LIMSUWANCHOTE074-28-8170supattra.l@psu.ac.thรองหัวหน้าสาขาวิชาฝ่ายวิชาการ
ดร.จงดี นพรัตน์Dr.JONGDEE NOPPARAT074-28-8145jongdee.n@psu.ac.thรองหัวหน้าสาขาวิชาฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

ทีมบริหารสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ผศ.ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์
หัวหน้าสาขา
ผศ.ดร.พิไลวรรณวดี หุตะเมขลิน
รองหัวหน้าสาขาฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.สถาพร พฤฒิพรรลาย
รองหัวหน้าสาขาฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา
ผศ.ดร.พันทิพา รุณแสง
รองหัวหน้าสาขาฝ่ายการเรียนการสอน
ผศ.ดร.อภิชัย พลชัย
รองหัวหน้าสาขาฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ผศ.ดร.จงดี นพรัตน์
รองหัวหน้าสาขาฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคม