สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

Division of Physical Science

ทีมบริหารสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

รศ.ดร.ชัชชัย พุทซ้อน
หัวหน้าสาขา
ผศ.ดร.เยาวภา สุขพรมา
รองหัวหน้าสาขาฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.บุญญฤทธิ์ ฉัตรทอง
รองหัวหน้าสาขาฝ่ายการเรียนการสอน
ผศ.ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม
รองหัวหน้าสาขาฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
รศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง
รองหัวหน้าสาขาฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคม