สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Division of Biological Science

ผู้ประสานงานสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
พลอยไพลิน จ่าทอง
สุชัญญา ชุมประเสริฐ