สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ

Division of Computational Science

ผู้ประสานงานสาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ
สมบูรณ์ ฤทธิพรัด
ประภัสสร แซ่ลิ่ม