สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

Division of Health and Applied Sciences

ผู้ประสานงานสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ปรีดารัตน์ ประไพ
วรายุทธ ยอดสุข