สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

Division of Physical Science

ผู้ประสานงานสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
สุดาวดี โรจน์ศิริมนตรี
จินดา แสนเสนา
สุทธิจิตร บุญกาญจน์