สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

Division of Physical Science

ผู้ประสานงานสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
จินดา แสนเสนา
สาริศา สุวรรณรัตน์