งานบริการกลาง

งานสนับสนุนด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มขอบัตร เข้า / ออก อาคารคณะวิทยาศาสตร์

แบบฟอร์มขอบัตรอนุญาตให้จอดรถภายในคณะวิทยาศาสตร์ กรณีเจ้าของรถ

แบบฟอร์มขอบัตรอนุญาตให้จอดรถภายในคณะวิทยาศาสตร์ กรณีไม่ใช่เจ้าของรถ

งานพัสดุ

แบบฟอร์มขอจัดซื้อวัสดุทั่วไป

แบบฟอร์มขอจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (ประเภทวิทยาศาสตร์) (ยกเว้นสารเคมี / เครื่องแก้ว)

แบบฟอร์มขอจัดซื้อครุภัณฑ์

แบบฟอร์มขอจ้างเหมาบริการ

แบบฟอร์มขอจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์

แบบฟอร์มขอจัดจ้างซ่อมแซม / ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

ห้องเครื่องแก้ว

อาจารย์ / นักวิทยาศาสตร์

นักศึกษารายวิชาโครงาน / วิทยานิพนธ์

งานการเงินและบัญชี

แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง

สำหรับบุคลากรสาขาวิชา

สำหรับบุคลากรส่วนกลาง

แบบประเมินความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2563

นักศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63)
นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ปีแรก (รหัส 63)

นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
- ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 - 3
- บัณฑิตศึกษา ปี 2 ขึ้นไป

นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย

สำหรับศิษย์เก่า

ประเมินได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 มีนาคม 2564
Last updated on วันอังคาร, พฤษภาคม 2, 2023 11:48 AM