ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2565
Welcome to the Faculty of Science
"A Playground for Scientists"
ปฐมนิเทศ (ช่วงบ่าย)
Play Video
ปฐมนิเทศ (ช่วงเช้า)
Play Video
คณบดีพาทัวร์
Play Video
กิจกรรมพบนักศึกษาใหม่
Play Video
Timeline
การรายงานตัว

การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2565

คลิปแนะนำขั้นตอนสำหรับนักศึกษาใหม่

เครื่องหมายนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ฝ่ายทะเบียนและประมวผล สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

การลงทะเบียนเรียนและการชำระเงิน
18100
บาท
ลดค่าธรรมเนียม

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โดยหลักสูตรปกติ จาก 18,000 เหลือ 14,400

23100
บาท
ลดค่าธรรมเนียม

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โดยหลักสูตร IT (ต่อเนื่อง) จาก 23,000 เหลือ 18,400

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม

ฝ่ายทะเบียนและประมวผล สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

หอพักนักศึกษา

ระบบการจัดการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ภายในวันที่ 16 มิ.ย. 65

หอพักนักศึกษา ม.อ. หาดใหญ่

ทุนและกู้ยืมเพื่อการศึกษา

PSU-Studentloan

คณะวิทยาศาสตร์

กยศ.(ม.อ.หาดใหญ่)

กิจกรรม

ระบบรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมมหาวิทยาลัย

เรียนปรับพื้นฐาน
การเรียนและการจัดสอบวัดความรู้ (เวลาและขั้นตอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

ติดตามการแจ้งเตือนข่าวสาร
ไม่พลาดข่าวด่วน ประกาศสำคัญ จากคณะวิทยาศาสตร์ผ่านทางแอปพลิเคชัน SciPR
ไม่พลาดข่าวด่วน ประกาศสำคัญ จากมหาวิทยาลัยผ่านทางแอปพลิเคชัน PSU
พรรนีย์ พูลสวัสดิ์ (พี่สาว)
074-28-8029
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
พงศธร เตชะวัชรานนท์ (พี่แฟร์)
074-28-8031
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)