กองทุนคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Line Sticker

PSU Science Mascots

เชิญชวนทุกท่านดาวน์โหลดสติกเกอร์บนแอปพลิเคชัน LINE “น้องบานบุรีและน้องฟักทอง” รายได้สมทบกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การบริจาคเข้ากองทุนคณะวิทยาศาสตร์

โอนเงินเข้าบัญชี

565 2 18810 7

กองทุนคณะวิทยาศาสตร์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แจ้งการโอนเงิน

ประวัติความเป็นมา

กองทุนคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดตั้งกองทุนย่อยต่าง ๆ ขึ้นในคณะเป็นการภายใน เนื่องในโอกาสต่าง ๆ ต่อมามหาวิทยาลัยฯ ได้ออกระเบียบการจัดตั้งกองทุนของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขึ้น โดยกำหนดให้หน่วยงานหนึ่งสามารถจัดตั้งกองทุนได้เพียงหนึ่งกองทุนเท่านั้น คณะวิทยาศาสตร์จึงเสนอขอก่อตั้ง ”กองทุนคณะวิทยาศาสตร์” ขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2534 (ซึ่งถือว่าเป็นวันก่อตั้งกองทุนคณะวิทยาศาสตร์) โดยรวมกองทุนต่าง ๆ เดิมของคณะฯ เป็นกองทุนย่อยอยู่ภายใต้กองทุนคณะวิทยาศาสตร์และมีคณะกรรมการบริหารกองทุนที่มีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานบริหาร ดำเนินการบริหารดอกผลของทุกกองทุน ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกองทุน

วัตถุประสงค์

กองทุนคณะวิทยาศาสตร์

เพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาจากทั้งภาครัฐ และเอกชน

เพื่อนำเงินที่ได้จากกองทุน ไปใช้พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทุนนักศึกษา สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาบุคลากร สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาประกวดหรือแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานของคณะฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

อรพณา อังคสุวรรณ
074-288032
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์