Congrats!
Sci 50
Play Video
Play Video
กำหนดการ
รับปริญญา
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564
25-30
เม.ย.
ยืนยันข้อมูลสำหรับการแจ้งผลตรวจ ATK
8
พ.ค.
ซ้อมย่อย
ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง)
9
พ.ค.
ซ้อมใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
11
พ.ค.
รับจริง
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
"A Playground for Scientists"

Line Sticker

PSU Science Mascots

เชิญชวนทุกท่านดาวน์โหลดสติกเกอร์บนแอปพลิเคชัน LINE “น้องบานบุรีและน้องฟักทอง” รายได้สมทบกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)