สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

Division of Health and Applied Sciences

หลักสูตร

ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก

ปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เคมี-ชีววิทยาประยุกต์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยาประยุกต์

ปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

กายวิภาคศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

สรีรวิทยา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา

เภสัชวิทยา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา

นิติวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์

ชีวเคมี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

ปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ชีวเคมี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี

สรีรวิทยา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา

สายตรงหัวหน้าสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์