สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ

Division of Computational Science

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์การคำนวณชั้นนำของประเทศ และสร้างองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคต

พันธกิจ
  1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ทันสมัยให้กับนักศึกษา ชุมชน และมีมาตรฐานระดับสากล
  2. การบริการวิชาการในภูมิภาคภาคใต้
  3. การวิจัยก้าวสู่ระดับสากลและแนวหน้าของประเทศ