กลุ่มงาน

วิจัยและนวัตกรรม

6 ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราและนวัตกรรม
ศูนย์วิจัยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อการเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิจัยด้านพลังงานและวัสดุเพื่อความยั่งยืน
ศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อและสารพิษจากจุลินทรีย์

5 สถานวิจัย

7 หน่วยวิจัย

หน่วยวิจัยตัวบ่งชี้คลื่นไฟฟ้าสมองของโรคทางระบบประสาท
หน่วยวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคม
หน่วยวิจัยพืชเสพติดเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ