รายละเอียดยอดเงินบริจาค
กระปุกออมสินเพื่อน้อง
Last updated on ธันวาคม 20, 2021
รายชื่อ จำนวนเงิน
คุณมาริษา เขมะพันธ์นัส1,200.00
คุณกานต์ แสงแก้ว2,000.00
คุณศิรดา จันทร์อุดม1,344.00
คุณมนัส นิมมานนท์1,000.00
คุณไซนีย๊ะ สะมาลา1,000.00
นายแพทย์ภาณุพงศ์ กาญจนวงศ์ดีงาม18,000.00
อาจารย์นงเยาว์ กิจเจริญนิรุตม์5,000.00
ผศ.ดร.สุดา จักรทอง900
ผศ.ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร8,100.00
ดร.กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ2,000.00
นายธนวัฒน์ จันทร์หนู500
ศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ10,000.00
คุณเกษมศานต์ คันธโชติ10,000.00
ดร.รอยล จิตรดอน3,000.00
คุณกนกอร ศรีจันทร์500
คุณจวงจันทร์ วุฒิพันธ์500
ผศ.ดร.กมลธรรม อ่ำสกุล999
รศ.ดร.ปภาวี ฟาน โดมเมเลน300
ผศ.ดร.กฤติกา แก้วจำนง1,000.00
คุณสกลวรรษ์ เพชรประกอบ100
คุณปัทมา ชูมณี1,500.00
ดร.นาวี หนุนอนันต์3,000.00
คุณวชิราภรณ์ คงปาน519
รศ.ดร.สมพร ตั๊นสกุล2,000.00
คุณธัญชนก ภู่เจริญ1,200.00
ผศ.ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร450
ดร.รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ450
John Mekalanos1,800.00
คุณเพชรดาพัชญ์ บุญสุข500
รศ. ดร. ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล1,500.00
รศ.ดร.จุฑารัตน์ เอี้ยวกฤตยากร5,000.00
ผศ.ดร.ภานุพงศ์ วิจิตรคุณากร1,500.00
ดร.พรฑิตา ทิวทัศน์1,500.00
รศ.ดร.ชัชชัย พุทซ้อน3,000.00
ดร.นิภาพร คนธภักดี2,000.00
คุณดลลักษณ์ มานพ2,000.00
คุณบุญไสว ซุ้นสุวรรณ1,500.00
รศ.ดร.สหัช จันทนาอรพินท์12,000.00
ดร.จารุทรรศน์ แอนริทช์5,000.00
ผศ.พรรณี อัศวตรีรัตนกุล1,500.00
คุณเกษมศานต์ อัศวตรีรัตนกุล1,500.00
คุณมิกิ กัญณะ500
คุณสุภัค ประเสริฐ2,000.00
คุณวันเฉลิม วิวัฒน์ศิริ5,000.00
คุณมาริษา เขมะพันธ์นัส1,500.00
คุณศวิตา เขมะพันธ์นัส1,500.00
คุณไซนีย๊ะ สะมาลา1,000.00
คุณภาวินีย์ ภักดีโชติ2,000.00
คุณเกียรติสุดา นาคประสิทธิ์10,000.00
นางสุภาพ นวลพลับ4,000.00
คุณปรียานุช สันติพฤกษวงศ์2,000.00
พล.ต.ต.สุเมธ พงษ์ลิมานนท์4,000.00
คุณสินีนาฏ อุเทนพันธ์2,000.00
รศ.ดร.สิริญญา จันทรักษ์1,500.00
คุณวงศ์ศิริ เหรียญรุ่งโรจน์5,000.00
คุณภาณี ปิติเจริญกิจ5,000.00
คุณสิทธิพันธุ์ ปิติเจริญกิจ5,000.00
คุณสิทธิพร ดำแสงสวัสดิ์10,000.00
คุณญาณิศา เหรียญรุ่งโรจน์3,000.00
รศ.ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์2,000.00
คุณเดชา ภู่พิชญาพันธ์15,000.00
คุณพัฒนพงศ์ มั่นคง19,970.00
คุณชนิตา พงษ์ลิมานนท์2,000.00
คุณกรรณิการ์ พุทโธสิทธิ์500
คุณชูชัย ปิติเจริญกิจ10,000.00
คุณมาลี ปิติเจริญกิจ2,000.00
คุณชูชื่น ปิติเจริญกิจ2,000.00
คุณจริญญา พึงปิติพรชัย2,000.00
ผศ.ดร.นัฐดา จิเบ็ญจะ5,259.00
รศ.ดร.กานดา ปานทอง2,000.00
คุณโกญจนา นวลวัฒนา5,000.00
คุณกรรยา พิทักษ์ฉนวน 1,200.00
ผศ.ดร.สาระ บำรุงศรี 1,200.00
คุณลัดดา นิลรัตน์ 8,600.00
ผศ.ดร.จิตตรียา ตันสกุล 1,200.00
ผศ.ดร.จารุวรรณ มะยะกูล 1,200.00
ผศ.ดร.สุพรรณี ดวงทอง 8,000.00
ดร.ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ 600
คุณอนุชิต บิลหละ 6,000.00
คุณปัญชลิกา เดชะมาก 1,200.00
รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร 1,200.00
ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 9,000.00
คุณสายใจ จรเอียด 1,800.00
คุณดรุณี ปุสวิโร 1,200.00
รศ.ดร.ฐิติกา  กิจพิพิธ 6,000.00
คุณปิยะลาภ ตันติประภาส 1,200.00
ผศ.ดร.อำไพทิพย์ สุขหอม 3,600.00
รศ.ดร.สวัสดี ยอดขยัน 1,000.00
ผศ.ดร.พิไลวรรณวดี หุตะเมขลิน 1,200.00
รศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี 1,200.00
ดร.สุรีรัตน์ หอมหวล 6,000.00
คุณนาฏยา กัณหาเจริญพงศ์ 1,200.00
คุณอรรถสิทธิ์ รองสวัสดิ์ 2,400.00
ดร.ทรรศิดา สุขสวัสดิ์ 2,400.00
คุณหทัยขวัญ จันทร์โสด 1,200.00
รศ.ดร.ปภาวี ฟาน โดมเมเลน 3,600.00
คุณผณิกา เชาวเหม 1,500.00
คุณสุดารัตน์ สุวรรณรัตน์ 1,200.00
คุณยืนยง งามอุดม 4,500.00
คุณมยุรี ราชยอด 900
ดร.ชิตติพงษ์ ทิพบรรจง 21,000.00
ผศ.ดร.สิงโต บุญโรจน์พงศ์ 2,700.00
ผศ.ดร.กฤติกา แก้วจำนง 2,710.00
คุณพงศธร เตชะวัชรานนท์ 1,500.00
คุณอุไร อำพะมะ 1,200.00
ผศ.ดร.ศรัณยา พีระเกียรติขจร 2,400.00
คุณอาภรณ์ เพ็ญสวัสดิ์ 900
ดร.สุธิรา พลันสังเกตุ 1,200.00
ดร.นรากรณ์ แก้วขาว 1,200.00
คุณสุจรรยา อนุชาญ 1,200.00
ดร.อลิษา หนักแก้ว 2,400.00
คุณอำนวย โสภารัตน์ 3,900.00
รศ.ดร.นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 9,000.00
ผศ.ดร.อภิชัย พลชัย 2,400.00
ผศ.ดร.กาญจนา ศรีนิติวรวงศ์ 3,600.00
คุณธัญญาภรณ์ บุญเพ็ชร 2,400.00
ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ 1,200.00
ผศ.ดร.เยาวภา สุขพรมา 3,600.00
คุณจุรีรัตน์ พรหมจิตร 2,100.00
คุณอรรัมภา ควรหาเวช 1,750.00
คุณอนุชิต ดาราไกร 1,200.00
ผศ.ดร.ใกล้รุ่ง สามารถ 7,000.00
คุณธมลพรรณลออ ขุนศรี 1,100.00
คุณพจนพร ไกรดิษฐ์3,000.00
ผศ.ดร.วันดี อุดมอักษร5,000.00
ผศ.ดร.จรัล ลีรติวงศ์3,350.00
คุณสายใจ จรเอียด3,389.00
คุณเพราพิมพ์ ลิ่มสกุล2,500.00
รศ.ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์1,500.00
ดร.ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์2,000.00
รศ.ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม10,000.00
คุณจรูญ กองรักษเวช15,000.00
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล1,590.00
คุณชนวรรฒน์ ชูแสง1,978.00
ดร.วีณา เอมเอก ทัพไชย1,500.00
คุณศศิธร ชำนาญเวชกิจ3,000.00
คุณสมศักดิ์ ทิพยรัตน์พรทวี 4,000.00
รศ.ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์5,000.00
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่น 2520,500.00
คุณเจนวดี หิรัญรัตน์1,000.00
อ.ขนิษฐา หาญสูงเนิน2,000.00
คุณรินทร์ยศ สนองคุณวรกุล2,000.00
รศ.ดร.สุชาดา จันทร์พรหมมา1,500.00
คุณเกศินี สุขุมังกรู2,000.00
ดร.กิติพล นวลทอง5,571.00
คุณวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ10,000.00
คุณสนธิ์ฑิรา พุทธพงศ์1,500.00
คุณสันติ ศรีวุฒิชาญ32,371.00
รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ5,555.00