ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วย คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. แชร์ความรู้ EdPEx ผ่าน Zoom ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยากุล รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน คลัง และพัสดุ ร่วมบรรยายการดำเนินการที่เป็นเลิศ หมวดที่ 2 กลยุทธ์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ให้กับทีมบริหาร และบุคลากรจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยในครั้งนี้มีการสอบถามในประเด็นสงสัยซึ่งมีหัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คุณเจนวดี หิรัญรัตน์ และงานนโยบายและแผน คุณธนากร ทองอนันต์ เข้าร่วมตอบคำถามในครั้งนี้ด้วย ถือเป็นความร่วมมือที่ดีที่เกิดขึ้นระหว่าง 2 สถาบันซึ่งมีผลดีในอนาคต

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES