ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว ที่ได้รับรางวัลรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2562-2563

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ได้รับรางวัลรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ผลงานชื่อ “เอนไชมย่อยอาหารในสัตว์น้ำ”

รางวัล TTF AWARD เป็นรางวัลที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้เปิดรับผลงานทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF AWARD เพื่อประกาศเกียรติ คุณผลงานวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาต่าง ๆ และสนับสนุนนักวิชาการไทยให้สร้างสรค์ผลงานใหม่ๆ ที่ทรงคุณค่า เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดวลา รวมทั้งเอื้อประโยชน์ทางภูมิปัญญาแก่สังคมไทยให้เกิดการพัฒนา ประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป

สำหรับ รองศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว ในปี 2559 อาจารย์ได้รับคัดเลือกเป็น นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559 โดยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี โดยสามารถติดตามคลิปการให้ความรู้ด้าน เอมไซม์ย่อยอาหารในปลา และสัตว์ประเภทอื่นๆ ได้ที่ https://bit.ly/2CC9Q87

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES