3 หน่วยงานใน ม.อ. ร่วมกับ INET เข้าหารือเพื่อพัฒนา PSU Digital Life Platform ตอบรับสังคมยุค Digital ในอนาคต

SHARE
TWEEET
EMAIL
3 หน่วยงานใน ม.อ. ร่วมกับ INET เข้าหารือเพื่อพัฒนา PSU Digital Life Platform ตอบรับสังคมยุค Digital ในอนาคต
 
วันนี้ (วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) ทีมบริหารจาก 3 หน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการภายในและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.นัฐดา จิเบ็ญจะ คณะวิทยาการจัดการ โดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ และวิทยาลัยนานาชาติ โดย ดร.สุมนา ลาภาโรจน์กิจ รักษาการแทนคณบดี ร่วมกับบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ร่วมประชุมหารือในการร่วมกันพัฒนา PSU Digital Life Platform โดยเป็นความร่วมกันในการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ให้นักศึกษาผ่านการทำงานจริง ผ่านองค์ความรู้ที่บูรณาการในหลายๆด้าน และเป็นประโยชน์ต่อสังคมในมหาวิทยาลัย และสังคมโดยรอบมหาวิทยาลัย ตอบรับสังคมยุค Digital ในอนาคต ซึ่งเป็นความร่วมมือที่ดีที่จะเกิดขึ้นโดยตรงแก่นักศึกษา
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES