คณะวิทยาศาสตร์ ผ่านการประเมินระดับ 300 คะแนน (EdPEx300)

SHARE
TWEEET
EMAIL
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านการประเมินระดับ 300 คะแนน (EdPEx300) รุ่นที่ 2 🏅 ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้กำหนดให้หน่วยงาน ในโครงการ EdPEx200 ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสู่ระดับ 300 คะแนน เพื่อให้พร้อมรับการตรวจประเมิน ภายใน 4 ปี คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 และในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผ่านการประเมินระดับ 300 คะแนน (EdPEx300) รุ่นที่ 2 🏅 คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการสร้างมาตรฐานในองค์กร เพื่อผ่านประเมินในครั้งนี้
 
โดย EdPEx ย่อมาจาก “Education Criteria for Performance Excellence” หรือ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) เกณฑ์ EdPEx คือกรอบที่ทำให้มอง/คิดและบริหารองค์กรในเชิงระบบ (มองทุกระบบเชื่อมโยงกันหมด) และช่วยให้ในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน จากจุดเน้นที่เป็นเรื่องหลักของสถาบันของเราจริงๆ
อ้างอิง : https://bit.ly/2DnJqaA
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3ggGcEy
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES