คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำปี 2563 นอกสถานที่ พร้อมระดมความคิดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนคณะฯในอนาคต

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 22-23 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดจัดให้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำปี 2563 ภายหลังการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ ได้ครบรอบระยะเวลาหนึ่งตามที่กำหนด นำโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ พร้อมทีมหัวหน้าสาขา หัวหน้างาน ร่วมกันวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประเมินสถานการณ์ เพื่อเป็นข้อมูลนำไปสู่การทบทวน เป้าหมายการดำเนินงาน ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ หรือกระบวนการปฏิบัติงาน ให้เกิดการปฏิบัติที่ต่อเนื่องในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ณ Seesea Resort ซีซี รีสอร์ท จังหวัดสตูล

ด้านรองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน คลัง และพัสดุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยากุล กล่าวว่า สำหรับ โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำปี 2563 ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญของคณะวิทยาศาสตร์ ที่จะเป็นการระดมความคิดในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยหลังจากที่คณะวิทยาศาสตร์ผ่านการประเมิน EdPEx 300 ทางคณะฯ ต้องวางแผนการดำเนินการเพื่อวางกลยุทธ์ในอนาคต โดยต้องขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนสำคัญในการระดมความคิดโดยนอกจากนี้ ถ้ามีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถที่จะแจ้งมายังทีมบริหารได้ เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. พัฒนาให้เข้าสู่ระดับสากลต่อไป

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่
http://gallery.sci.psu.ac.th/index.php?/category/732

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES