คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนบูรณะรำลึก จัด Workshop ด้านคณิตศาสตร์

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดบริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่ โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง ณ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคณิตศาสตร์ โดยมี ดร.กิติพล นวลทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวน เป็นผู้สอน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนได้มีกระบวนการคิด การทำงาน รู้จักแก้ปัญหาอย่างมีระบบ พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย อีกทั้งยังเปิดโกาสให้นักเรียนได้รู้จักเครื่องมือทดลองทางวิทยาศาสตร์ การใช้เครื่องมือและเทคนิคเฉพาะเพื่อประกอบการศึกษา คันคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาและจุดประกายสร้างความสนใจในอาชีพนักวิทยาศาสตร์และปลูกฝังคุณลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ ที่ดีให้แก่นักเรียน ซึ่งโรงเรียนไหนสนใจที่จะให้คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เป็น 1 ในการบริการวิชาการ สามารถประสานมายังงานสนับสนุนการบริการวิชาการ 074-28-8028

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES