SciPSU Research Forum: ระบบและแนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัย โดย สกสว.

SHARE
TWEEET
EMAIL
งานสนับสนุนการวิจัย และงานสนับสนุนการบริการวิชาการ ขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรม SciPSU Research Forum: ระบบและแนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัย โดย สกสว. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อำนวยการกิจการจัดสรรงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง BSc.3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วม ได้ที่ https://forms.gle/cowv3bpmeVcgfU7o8
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL