คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดโครงการแนะนำสาขาเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเอก

Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

วันนี้ (วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563) งานสนับสนุนการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการแนะนำสาขาเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเอก ปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา รักกะเปา ประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม

สำหรับ กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแนะนำให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับข้อมูลการคัดเลือกสาขาวิชาเอกและการแนะนำสาขาวิชาเอกโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชานั้นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ตัดสินใจเพื่อเลือกสาขาถนัด โดยในปีนี้ มีสาขาที่รับจำนวนนักศึกษาดังนี้

คณิตศาสตร์
32 ที่นั่ง
เคมี
51 ที่นั่ง
ฟิสิกส์
43 ที่นั่ง
วิทยาการคอมพิวเตอร์
48 ที่นั่ง
สถิติ
47 ที่นั่ง
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
59 ที่นั่ง
เคมี-ชีววิทยา
39 ที่นั่ง
วัสดุศาสตร์
50 ที่นั่ง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
78 ที่นั่ง
ชีววิทยา
48 ที่นั่ง
จุลชีววิทยา
27 ที่นั่ง
เทคโนโลยีชีวภาพ
38 ที่นั่ง
เลือกสาขาได้ตั้งแต่วันที่ 5/10/2563 ถึงวันที่ 12/10/2563
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถเข้าเลือกสาขาได้ที่:
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่:
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่:
SHARE THIS STORY
Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

RELATED STORIES