แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับโล่รางวัล วัฒนคุณาธร โดยกระทรวงวัฒนธรรม

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารีรัตน์ นุ่นประดิษฐ์ ศิษย์เก่าหลักสูตรวัสดุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่ได้รับรางวัลโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” หรือผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเยาวชน ของกระทรวงวัฒนธรรม จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

สำหรับรางวัลนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กหรือเยาวชน บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมสนับสนุน และขยายเครือข่ายเด็กหรือเยาวชน บุคคล และกลุ่มบุคคลที่ส่งเสริมสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของเด็กหรือเยาวชน บุคคลกลุ่มบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES