คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ได้รับแต่งตั้งเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ ระดับสามัตถิยาจารย์

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ได้รับแต่งตั้งเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ ระดับสามัตถิยาจารย์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์เข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563

สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำ PSU Teaching Professional Standards Framework โดยศึกษาจากแนวความคิดของ Australian Professional Standard for Teachers โดยกำหนดให้มี มาตรฐานอจารย์มีออาชีพ 3 ด้าน คือ Professional Knowledge, Professional Practices , และ Professional Values และมีระดับของมาตรฐานอาจารย์ 4 ระดับ คือ Fellow Teacher (ดรุณาจารย์), Professional Teacher (วิชชาจารย์), Scholarly Teacher (สามัตถียา-จารย์) และ Masterly Teacher (สิกขาจารย์) คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES