คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัด Workshop กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้ห้องเรียน วมว. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยงานสนับสนุนการบริการวิชาการ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่ คุณครู โครงการห้องเรียน วมว.โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยในการอบรมครั้งนี้ มีสาขาวิชาที่ให้ความรู้ นั้นคือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (สาขาฟิสิกส์) และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (สาขาจุลชีววิทยา) ซึ่งถือว่าเป็นการอบรมที่ให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้เครื่องมือจริง และได้แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ในระดับสูงขึ้น สำหรับโรงเรียนหรือหน่วยงานใด ต้องการให้คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดอบรมหรือเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ สามารถประสานมาได้ที่ งานสนับสนุนการบริการวิชาการ โทร 0 7428 8028

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES