นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คว้ารางวัลจากการคัดเลือก รางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ประจำปี 2563

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเสาวลักษณ์ มาลาวะ นักศึกษาปริญญาตรีสาขาเคมี-ชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับเหรียญทองแดง จากการคัดเลือก รางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ประจำปี พ.ศ. 2563 (Young Rising Stars of Science Award 2020) ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จากโครงงานวิจัยเรื่อง “วัสดุจูงใจที่เหมาะสมสำหรับการอนุบาลเต่าตนุ (Chelonia mydas) ก่อนการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และนายหิรัญ กังแฮ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

สำหรับรางวัลดังกล่าว มอบให้แก่นิสิต/นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่มีผลงานโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Senior project) ที่โดดเด่นในแต่ละปี นอกจากเป็นการเชิดชูเกียรติของนิสิต/นักศึกษาเหล่านี้แล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งคาดหวังว่านิสิต/นักศึกษาเหล่านี้จะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูงในระดับประเทศหรือในระดับสากลได้ต่อไป คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้องขอชื่อนชมและแสดงความยินดีด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES