คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีรรมราช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ โดยมี ดร.กิติพล นวลทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา กล่าวต้อนรับ การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนได้มีกระบวนการคิด การทำงาน รู้จักแก้ปัญหาอย่างมีระบบ และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้จักเครื่องมือทดลองทางวิทยาศาสตร์ การใช้เครื่องมือและเทคนิคเฉพาะเพื่อประกอบการศึกษา คันคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ทั้งนี้นักเรียนอบรมและปฏิบัติทางคณิตศาสตร์และสถิติ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโรงเรียนใดต้องการให้คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เป็นส่วนหนึ่งสำหรับโครงการทางด้านวิทยาศาสตร์ สามารถประสานได้ที่ งานสนับสนุนการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ 074-28-8028

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่:
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES