คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2564

Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2564

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) จากผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษามุ่งเป้าสารโรโดไมรโทนจากสมุนไพร ใบกระทุ (วงศ์ชมพู่) เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มใหม่และการใช้เทคโนโลยีต่อยอดเป็นนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” (Strategic Researches on Rhodomyrtone from a Medicinal Plant ‘Rhodomyrtus Tomentosa’ (Myrtaceae) as a Novel Antibiotic and Uses of Innovative Technology for Commercial Applications) โดยทีมวิจัย

  • ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วัฒนาวนิช คณะแพทยศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม คณะวิทยาศาสตร์
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภร อำนวยกิจ คณะเภสัชศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรมย์ญลิน ทิพย์มณี คณะแพทยศาสตร์

รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย)จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “เซลล์เชื้อเพลิงไฟฟ้าชีวเคมี สาหรับใช้เป็นเซนเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชีวภาพแบบพึ่งพาพลังงานจากตนเอง เพื่อการประยุกต์ใช้ในทางชีวการแพทย์” (Biofuel Cells for Self-Powered Biosensors and Bioelectronics Toward Biomedical Applications) โดย ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างโรคทางพันธุกรรมกับโครงสร้างและปฏิสัมพันธ์ของ โปรตีน” (The Relationships Between Genetic Diseases and the Structures of Protein and their Interactions) โดย ดร.สิรวิชญ์ อิทธิโสภณพิศาล คณะวิทยาศาสตร์

SHARE THIS STORY
Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL