คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2564

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2564

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดีมาก (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) จากผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษามุ่งเป้าสารโรโดไมรโทนจากสมุนไพร ใบกระทุ (วงศ์ชมพู่) เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มใหม่และการใช้เทคโนโลยีต่อยอดเป็นนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” (Strategic Researches on Rhodomyrtone from a Medicinal Plant ‘Rhodomyrtus Tomentosa’ (Myrtaceae) as a Novel Antibiotic and Uses of Innovative Technology for Commercial Applications) โดยทีมวิจัย

  • ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วัฒนาวนิช คณะแพทยศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม คณะวิทยาศาสตร์
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภร อำนวยกิจ คณะเภสัชศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรมย์ญลิน ทิพย์มณี คณะแพทยศาสตร์

รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย)จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “เซลล์เชื้อเพลิงไฟฟ้าชีวเคมี สาหรับใช้เป็นเซนเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชีวภาพแบบพึ่งพาพลังงานจากตนเอง เพื่อการประยุกต์ใช้ในทางชีวการแพทย์” (Biofuel Cells for Self-Powered Biosensors and Bioelectronics Toward Biomedical Applications) โดย ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างโรคทางพันธุกรรมกับโครงสร้างและปฏิสัมพันธ์ของ โปรตีน” (The Relationships Between Genetic Diseases and the Structures of Protein and their Interactions) โดย ดร.สิรวิชญ์ อิทธิโสภณพิศาล คณะวิทยาศาสตร์

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES