คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 53 ประจำปี พ.ศ. 2563

Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 53 ประจำปี พ.ศ. 2563 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.เเถบ นีละนิธิ ดังนี้

ประเภทที่ 1 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1

  • นางสาวณัฐริณีย์ ปราณเกิด

ประเภทที่ 2 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต

  • นายภูธน ศรีชุมพ่วง ภาควิชาเคมี

ประเภทที่ 3 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

  • นาย MICHAEL REYES GAVRIEL วท.ม. (ฟิสิกส์)
  • นางสาวภัทราพร การามหิโต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
  • นางสาวปาริชาติ อ่อนศรี สาขาวิชาเคมี
  • นางสาวรัชนีกร จิรคุณากร สาขาวิชาเคมี

ประเภทที่ 4 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

  • นางสาวปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์ ภาควิชาเคมี

ตามประกาศฉบับที่ 3/2563 เรื่อง รายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัย ทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 53 ประจำปี 2563 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

ประกาศจากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.เเถบ นีละนิธิ
SHARE THIS STORY
Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL