คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก่คุณครู โครงการห้องเรียน วมว. โรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก่คุณครู โครงการห้องเรียน วมว. โรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์โดยมี ดร.กิติพล นวลทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา กล่าวต้อนรับ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย หรือโครงการ วมว. เป็นโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินการการบริหาร จัดการหลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนซึ่งอาจเป็นโรงเรียนเครือข่ายหรือโรงเรียนในกำกับของมหาวิทยาลัยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สำหรับโครงการ วมว. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ในครั้งนี้อาจารย์ได้เข้าร่วมอบรมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาเคมี) และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ภาควิชาจุลชีววิทยา)สำหรับโรงเรียนใดต้องการให้คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เป็นส่วนหนึ่งสำหรับโครงการทางด้านวิทยาศาสตร์ สามารถประสานได้ที่ งานสนับสนุนการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ 074-28-8028

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่:
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES