คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ ผ่านโครงการ TCAS รอบที่ 1

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านโครงการ TCAS รอบที่ 1 จำนวน 5 โครงการดังนี้

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้ดำเนินการต่อไปนี้

  • สมัครสมาชิกในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/ เพื่อยืนยันตัวตนก่อน (กรณีที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก) และดำเนินการยืนยันสิทธิ์ข้าศึกษา ในระหว่าง วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครในรอบถัดไปเว้นแต่ได้รับอนุมัติให้สละสิทธิ์ได้ตามช่วงเวลาที่สมาคม ทปอ. กำหนด (สละสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS)
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES