คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 3 ราย ได้เเก่
คุณสุพัตรา แก้วทะโร สังกัดวิทยาศาสตร์กายภาพ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ปฏิบัติการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ชำนาญการ
คุณปรีดารัตน์ ประไพ สังกัดงานพัสดุ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับ ปฏิบัติการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับ ชำนาญการ

คุณสมบูรณ์ ฤทธิพรัด สังกัดงานบริการกลาง ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับ ปฏิบัติงาน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับ ชำนาญงาน

ขอแสดงความยินดีต่อบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นด้วยครับ

SHARE THIS STORY
Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL