คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563 ในงาน PSU Research Expo 2021

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปละบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวด รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563 ในงาน PSU Research Expo 2021 ที่จัดขึ้นวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับปริญญาตรี

  • รางวัลชมเชย ได้แก่ผลงานเรื่อง ชุดอุปกรณ์ทำหัตถการฝึกใส่ห่วงคุมกำเนิดจากยางธรรมชาติ โดย นางสาวศิริวรรณ แก่นแก้ว , ผศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง , ผศ.ดร.ชัยณรงค์ โชคสุชาติ , ผศ.ดร.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ , ผศ.ดร.เมธี พรมสวัสดิ์ และ นายมานพ นวลพลับ จากคณะวิทยาศาสตร์
  • รางวัลชมเชย ผลงานเรื่อง แผ่นเจลพอลิเมอร์อัจฉริยะสำหรับการตรวจวัดฟอร์มาลีน โดย นางสาวเสาวลักษณ์ บุญนะ , รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และ นายกฤตภาส แก้วหนู จากคณะวิทยาศาสตร์

ระดับบัณฑิตศึกษา

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงานเรื่อง อุปกรณ์ผลิตกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรต์ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า โดย นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์ , นางสาวสุภารัตน์ คชฉิม , นางสาวสุภาธิณี คงแก้ว , นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ , นายอัสมี สอและ , นางสาวกัสริน สายสหัส , นายกฤตภาส แก้วหนู , นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์ , รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร , นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ และ นางสาวมารียัม หะยีอาบู จากคณะวิทยาศาสตร์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ผลงานเรื่อง แผ่นตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในน้ำลาย โดย นายกฤตภาส แก้วหนู , นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ และ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์
  • รางวัลชมเชย ได้แก่ผลงานเรื่อง สารยึดติดทางทันตกรรมเพื่อยืดอายุการใช้งานของวัสดุบูรณะสีเหมือนฟันชนิดเรซินคอมโพสิต โดย นายพรหมพัฒน์ พรหมเพศ , นางสาวเพียงขวัญ สายประเสริฐ , ผศ.ดร.จิตตรียา ตันสกุล และ ดร.ทพญ.สุพิชชา ตลึงจิตร จากคณะทันตแพทยศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักศึกษา รวมถึงคณาจารย์ที่มีส่วนสำคัญในการดูแลนักศึกษาตลอดจนทุกท่านที่มีส่วนในรางวัลนี้

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES