คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563 ในงาน PSU Research Expo 2021

Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปละบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวด รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2563 ในงาน PSU Research Expo 2021 ที่จัดขึ้นวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับปริญญาตรี

  • รางวัลชมเชย ได้แก่ผลงานเรื่อง ชุดอุปกรณ์ทำหัตถการฝึกใส่ห่วงคุมกำเนิดจากยางธรรมชาติ โดย นางสาวศิริวรรณ แก่นแก้ว , ผศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง , ผศ.ดร.ชัยณรงค์ โชคสุชาติ , ผศ.ดร.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ , ผศ.ดร.เมธี พรมสวัสดิ์ และ นายมานพ นวลพลับ จากคณะวิทยาศาสตร์
  • รางวัลชมเชย ผลงานเรื่อง แผ่นเจลพอลิเมอร์อัจฉริยะสำหรับการตรวจวัดฟอร์มาลีน โดย นางสาวเสาวลักษณ์ บุญนะ , รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร และ นายกฤตภาส แก้วหนู จากคณะวิทยาศาสตร์

ระดับบัณฑิตศึกษา

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงานเรื่อง อุปกรณ์ผลิตกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรต์ด้วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า โดย นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์ , นางสาวสุภารัตน์ คชฉิม , นางสาวสุภาธิณี คงแก้ว , นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ , นายอัสมี สอและ , นางสาวกัสริน สายสหัส , นายกฤตภาส แก้วหนู , นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์ , รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร , นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ และ นางสาวมารียัม หะยีอาบู จากคณะวิทยาศาสตร์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ผลงานเรื่อง แผ่นตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในน้ำลาย โดย นายกฤตภาส แก้วหนู , นายเกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์ และ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์
  • รางวัลชมเชย ได้แก่ผลงานเรื่อง สารยึดติดทางทันตกรรมเพื่อยืดอายุการใช้งานของวัสดุบูรณะสีเหมือนฟันชนิดเรซินคอมโพสิต โดย นายพรหมพัฒน์ พรหมเพศ , นางสาวเพียงขวัญ สายประเสริฐ , ผศ.ดร.จิตตรียา ตันสกุล และ ดร.ทพญ.สุพิชชา ตลึงจิตร จากคณะทันตแพทยศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักศึกษา รวมถึงคณาจารย์ที่มีส่วนสำคัญในการดูแลนักศึกษาตลอดจนทุกท่านที่มีส่วนในรางวัลนี้

SHARE THIS STORY
Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL