ปลื้มปีติ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานประชุมวิชาการ Thailand-Japan Student Science Fair 2020 รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลังจากที่ทรงงดพระราชกรณียกิจเนื่องจากทรงบาดเจ็บที่ข้อพระบาท

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเปิดงานประชุม วิชาการ Thailand – Japan Student Science Fair 2020 (TJ – SSF 2020) แบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ โดยถ่ายทอดสดเพื่อสื่อสารกับนักเรียนและนักวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น เป็นการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 โอกาสนี้ มีพระราชดำรัสเปิดงานพร้อมกับได้ทอดพระเนตรพิธีเปิดแบบออนไลน์ และการแนะนำโรงเรียนที่ร่วมเสนอผลงาน โดยมีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถานที่หลักในการรับสัญญาณออนไลน์จากที่ต่างๆ ถ่ายทอดให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้รับชม มีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.ตรัง กระบี่ ดร.สุวณี อึ่งวรากร ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง พร้อมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ เข้าร่วมพิธีเปิดแบบออนไลน์

ทั้งนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังได้รับเกียรติที่ประชุม ในการบรรยายพิเศษโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ในหัวข้อ Seagrass: A great learning platform ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand-Japan Student Science Fair 2020 เป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ผ่านการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และทำกิจกรรมภายใต้แนวคิด “Seeding Innovation through Fostering Thailand-Japan Youth Friendship” รวมทั้งเพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

สำหรับกิจกรรมหลัก คือ การนำเสนอโครงงานวิชาคณิตศาสตร์ โครงงานฟิสิกส์ โครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โดยผ่านการศึกษาดูงานเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 400 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารครู และนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั้งในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น จำนวน 53 โรงเรียน

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES