fbpx

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนในการได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น และคณะฯ พร้อมให้การสนับสนุนขับเคลื่อน

05
February
2021

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนในการได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น และคณะฯ พร้อมให้การสนับสนุนขับเคลื่อน

สวัสดีค่ะ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน

สัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์….เดือนนี้มีความพิเศษอยู่ไม่น้อย…ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทศกาลตรุษจีนรวมไปถึงวันวาเลนไทน์ – เทศกาลแห่งความรัก…และยังเป็นเดือนที่มีเวลาให้เราได้ทำงานน้อยที่สุดของปี…ว่าแล้วก็ต้องวางแผนการทำงานกันให้ดีนะคะ...

เรื่องน่ายินดีสัปดาห์นี้ว่าด้วยเรื่องการแต่งตั้งบุคลากรของให้ให้ดำรงตำแหน่งงานที่สูงขึ้น…อย่างที่เรียนพวกเรามาโดยเสมอ...องค์กรจะเป็นเลิศได้ก็ต่อเมื่อคนของเราเก่งค่ะ….ซึ่งคณะฯ พร้อมสนับสนุนเสริมแรงความเก่งให้กับพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นหน้างานใดก็ตาม...โดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น โดยครั้งนี้ทางคณะฯ ต้องขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทั้ง 3 ท่านคือ คุณสุพัตรา แก้วทะโร สังกัดวิทยาศาสตร์กายภาพ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ปฏิบัติการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ชำนาญการ ท่านที่ 2 คุณปรีดารัตน์ ประไพ สังกัดงานพัสดุ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับชำนาญการ และคุณสมบูรณ์ ฤทธิพรัด สังกัดงานบริการกลาง ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับ ปฏิบัติงาน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับ ชำนาญงาน ต้องแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ…โดยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ของคณะฯ ก็มีแคมเปญในการสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนในการให้คำปรึกษามีการจัดอบรมความรู้หลักเกณฑ์และใช้ในการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากกิจกรรมแล้ว…ยังมีการจัดพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษารวมถึงการจัดห้อง (อยู่ระหว่างการดำเนินการ) เพื่อให้คำปรึกษาในด้านนี้ วันนี้มีเรามีสมาชิกของเรา 3  ท่านที่ได้รับการแระเมินให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น…และหวังว่าท่านเหล่านี้จะช่วยสร้างแรงบัลดาลใจให้กับสมาชิกในองค์กรของเราเพิ่มเติมได้อีกด้วย…โดยพวกเราสามารถปรึกษาในเรื่องของการขอตำแหน่งและผลงานได้ที่ คุณพิมพาภรณ์ ชุมสุวรรณ์ โทร 8027 มีประเด็นอะไรสื่อสารเพิ่มเติมมาได้เสมอนะคะ…

คณะ ฯ ยังคงมีการปรับระบบงานกันอยู่ตลอดเวลา…ตามคำเสนอแนะจากพวกเรา…โดยทางงานสนับสนุนสารสนเทศและเทคโนโลยีได้สื่อสารเพิ่มเติมไปแล้วก่อนหน้านี้…ว่าด้วยเรื่องของการปรับระบบ Graduation system (https://scmis.sci.psu.ac.th/graduationsystem) และระบบขอใช้และยืมคืนเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (https://scitool.sci.psu.ac.th) เป็นต้น….และยังคงมีระบบสารสนเทศอื่น ๆ ที่ยังดำเนินการกันอยู่…เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของพวกเรา...เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น…คงมีโอกาสสื่อสารเพิ่มเติมกับพวกเราเป็นระยะๆ นะคะ

การขับเคลื่อนคณะฯ นอกจากมีทีมบริหารคณะ ฯ, ทีมบริหารสาขา ฯ, กรรมการบริหารหลักสูตรทั้งในระดับตรี-โท – เอกแล้ว…เรายังมีชุดกรรมการต่าง ๆ ที่ช่วยกันขับเคลื่อนองค์กร…วันนี้ได้มีโอกาสรวบรวมดูว่ามีชุดกรรมการใดบ้าง ทำหน้างานใดบ้าง…เรามีชุดกรรมการในการทำงานหน้างานต่าง ๆ รวม 56 ชุด (กรรมการเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์รวม   29  ชุด, กรรมการเพื่อช่วยขับเคลื่อนงานประจำรวม 27 ชุด)…ท่านเหล่านี้มีความสำคัญยิ่งในการช่วยกันขับเคลื่อนองค์กร..ซึ่งคงมีโอกาสพูดคุยหารือกับพวกเราต่อไป…เพื่อเป็นการกระชับพื้นที่และร้อยงานกันเพื่อให้เกิดพลังสูงสุดแก่องค์กรต่อไป…

ขอบคุณมากค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติมของบุคลากร

อยู่ระหว่างดำเนินการ

งานแผนและประกันคุณภาพ

Planning and Quality Assurance (PQA)

งานการเงินและบัญชี

Finance and Accounting (FA)

งานพัสดุ

Supplies (SP)

งานสนับสนุนด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

Physical and Environmental Support (PES)

งานบริการกลาง

Internal Services (IS)

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

International Relations (IR)

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology (IT)

หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา

Education Technology (EdT)

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

Student Development and Alumni Relations (SD&AR)

งานสนับสนุนการบริการวิชาการ

Academic Service Support (ASS)

งานสนับสนุนการวิจัย

Research Support (RS)

งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

Educational Management (EM)

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

Human Resource Management (HRM)

ระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียน - ระบบประเมินรายวิชา