คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมลงนามกับภาคเอกชน ขยายโอกาสสร้างงานวิจัยจาก พืชกัญชา กัญชง กระท่อม เพื่อคนไทย

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจาก พืชกัญชา กัญชง กระท่อม และสมุนไพรที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในทางการแพทย์แผนไทย ระหว่างบริษัท 420 (ประเทศไทย) จำกัด วิสาหกิจชุมชนศิริกันยา และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีนายพิตติพรรธน์ ยิ่งกิจภิญโญ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท 420 (ประเทศไทย) จำกัด นายภาณุวัฒน์ จึงแย้มปิ่น ประธานวิสาหกิจชุมชนศิริกันยา นายชูชีวี ชีพชล กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ และอนุกรรมาธิการกัญชา พร้อม ผศ. ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผศ. ดร.วิรัช ทวีปรีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันลงนาม ณ ห้อง 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การจัดพิธี ลงนามความร่วมมือเพื่อการวิจัย เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในครั้งนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนศึกษาวิจัยกัญชาภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดย วิสาหกิจชุมชนศิริกันยา โดยนายภาณุวัฒน์ จึงแย้มปิ่น กลุ่มที่ได้รับสิทธิ สำหรับขออนุญาตปลูก-แปรรูป-สกัดกลั่น กัญชา ทางการแพทย์ พร้อมด้วย บริษัท 420 (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายพิตติพรรธน์ ยิ่งกิจภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุน บริษัท 420 (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนงานวิจัยเพื่อให้คนไทยจะได้เข้าถึงตัวยาและประโยชน์จากพืชดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางหน่วยงานได้ให้ความไว้วางใจทีมวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ในการพัฒนาตามกรอบความร่วมมือในอนาคต

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES