ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูล RNA-Seq, A Quick Guide to RNA-Seq Data Analysis”

Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL

หน่วยวิจัยวิวัฒนาการเชิงโมเลกุลและชีววิทยาคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูล RNA-Seq, A Quick Guide to RNA-Seq Data Analysis”

วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ณ ห้อง BSc. 0502 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รับจำนวน 20 ที่นั่งเท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม โดยทีมวิทยากรจากหน่วยวิจัยวิวัฒนาการเชิงโมเลกุลและชีววิทยาคำนวณ “A Hub of Next-generation Scientist”, ‘A Hub of NGS’

  • ผศ.ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร
  • ผศ.ดร.จารุวรรณ มะยะกูล
  • ดร.คมวิทย์ สุรชาติ

***โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้ทุนอาจารย์รุ่นใหม่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รหัสโครงการ MRG6280229***

สามารถลงทะเบียนได้ที่:

https://forms.gle/t5E1pDe4u1NFeQe19
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 มีนาคมนี้เท่านั้น (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวนที่นั่ง)

SHARE THIS STORY
Share on facebook
SHARE
Share on twitter
TWEEET
Share on email
EMAIL