หน่วยวิจัย “MECoB” จัดอบรม การวิเคราะห์ข้อมูล RNA-Seq พร้อมลงมือปฏิบัติการ

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคมที่ผ่านมา หน่วยวิจัยวิวัฒนาการเชิงโมเลกุลและชีววิทยาคำนวณ (Molecular Evolution and Computational Biology Research Unit ) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูล RNA-Seq” ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยทีมวิทยากรจากหน่วยฯ ผศ.ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร, ผศ.ดร.จารุวรรณ มะยะกูล และดร.คมวิทย์ สุรชาติ หัวหน้าหน่วยวิจัยฯ กล่าวต้อนรับพร้อมเป็น 1 ในวิทยากรในครั้งนี้

“MECoB” เป็นหน่วยวิจัยภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการวิจัยให้กับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นใหม่มีโอกาสทำงานร่วมกันและผสมผสานแนวคิดและมุมมองจากหลายสาขาวิชา เพื่อให้สามารถอธิบายหรือแก้ปัญหาที่สำคัญและท้ายทายของประเทศได้ ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะเป็น “A Hub of Next-generation Scientist” หรือ เรียกสั้น ๆ ว่า ‘A Hub of NGS’ ที่ช่วยขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมของภาคใต้ต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES