แสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลในเวที NSC 2021

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนายสรวิศ ขำแนวนาค และนางสาวสิริมา กังแฮ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์ และนายณัฐวุฒิ ทองพิมพ์ นักศึกษาหลักสูตร MIT คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ของนักศึกษา ในหัวข้อพิเศษ โปรแกรมวิทยาการข้อมูล (Data Science Application) ในโครงงานเรื่อง “แพลตฟอร์มสำหรับระบบช่วยในการตัดสินใจของนักเวชสถิติในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยโมเดลการรอดชีพ”

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ ในปีนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าแข่งขันทั้งหมด 1,395 โครงการจากทั่วประเทศ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES