คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ให้บริการวิชาการ โครงการฝึกอบรมการผ่าตัดพื้นฐานในระบบปัสสาวะส่วนล่างผ่านร่างอาจารย์ใหญ่

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา หน่วยเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม สาขาวิขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และสาขาศัลยกรรมระบบปัสสาวะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับศูนย์ฝึกผ่าตัดในอาจารย์ใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการ ฝึกอบรมการฝ่าตัดพื้นฐานในระบบปัสสาวะส่วนล่างสำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริมและแพทย์ประจำบ้านสาชาศัลยกรรมระบบปัสสาวะ เพื่อการเรียนการสอน ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัดในอาจารย์ใหญ่ โดยมีรองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ ร่วมต้อนรับผู้เข้าอบรม

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะการผ่าตัดทางศัลยกรรมซ่อมเสริมในระบบปัสสาวะส่วนล่างและอุ้งเชิงกรานสตรี แก่ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม และแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะและเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับคณาจารย์ในอนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริมสาชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES