ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประกอบการร้านค้าโรงอาหาร (ทดแทน) ประจำปีงบประมาณ 2564

SHARE
TWEEET
EMAIL

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประกอบการร้านค้าโรงอาหาร (ทดแทน)ประจำปีงบประมาณ 2564 รวมจำนวนทั้งสิ้น 2 ร้านขอให้มาทำสัญญาพร้อมกันในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์ อาคารสำนักงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์ กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดอื่นใด สามารถติดต่อได้ที่ คุณยุพเรช พิพัฒน์พงศธร โทร 074-288049 ในวันและเวลาราชการ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES