นักพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เจ๋งพบ “ระย้าแก้วบาลา” พืชชนิดใหม่ของโลก

“ระย้าแก้วบาลา” พืชชนิดใหม่ของโลก

SHARE THIS STORY

เป็นข่าวดีอีกครั้งที่นักพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โดยนายจิรัฐิ สัตถาพร นักศึกษาระดับปริญญาเอก และ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จรัล ลีรติวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก “ระย้าแก้วบาลา (Clerodendrum angustipetalum Satthaphorn, A.J.Paton & Leerat.)” ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติสาขาพฤกษศาสตร์ Phytotaxa (https://doi.org/10.11646/phytotaxa.491.2.7)

จิรัฐิ สัตถาพร
นักศึกษาระดับปริญญาเอก

นายจิรัฐิ สัตถาพร กล่าวว่า ระย้าแก้วบาลา มีลักษณะเป็นไม้พุ่ม ใบออกคู่ตรงข้าม มีลักษณะรูปรี เรียวยาว ปลายแหลม มีช่อดอกห้อยลง ก้านช่อดอกยาว มีกลีบเลี้ยงสีเขียวเชื่อมกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยม มีกลีบดอกสีขาวเชื่อมกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ แต่ละกลีบมีลักษณะเรียวแคบ ขอบขนาน ปลายมน โดยพืชชนิดใหม่ของโลกนี้ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2553 จากจังหวัดนราธิวาส และตัวอย่างพรรณไม้นี้ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์พืชแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Herbarium) โดยยังไม่มีการระบุชื่อพรรณไม้ระดับชนิด

ผศ.ดร.จรัล ลีรติวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา

เมื่อมีการตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยาอย่างละเอียดพร้อมกับตรวจสอบเอกสารงานวิจัยทางอนุกรมวิธานที่เกี่ยวข้องสามารถยืนยันได้ว่า ระย้าแก้วบาลา เป็นพืชชนิดใหม่ของโลก ซึ่งการค้นพบในครั้งนี้ เป็นผลจากการศึกษาทบทวนอนุกรมวิธานพืชสกุลพนมสวรรค์ (Clerodendrum) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหัวข้องานวิจัยระดับปริญญาเอกของ นายจิรัฐิ สัตถาพร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัล ลีรติวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รวบรวมเว็บไซต์สำหรับ New Species ที่ค้นพบโดยนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ที่ https://www.sci.psu.ac.th/news/category/new-species/