ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นกรณีพิเศษ โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 600.- บาท ให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจ ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2564

ระดับปริญญาโท

 • กายวิภาคศาสตร์
 • ชีวเคมี
 • พฤกษศาสตร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • นิติวิทยาศาสตร์
 • ธรณีฟิสิกส์ (นานาชาติ)
 • วัสดุศาสตร์
 • คณิตศาสตร์
 • เภสัชวิทยา
 • สรีรวิทยา
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
 • สถิติประยุกต์
 • วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม
 • ชีววิทยา (นานาชาติ)
 • เคมี (นานาชาติ)
 • ฟิสิกส์ (นานาชาติ)
 • จุลชีววิทยา (นานาชาติ)
 • เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (นานาชาติ)

ระดับปริญญาเอก

 • ชีวเคมี
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)
 • ธรณีฟิสิกส์ (นานาชาติ)
 • คณิตศาสตร์
 • จุลชีววิทยา (นานาชาติ)
 • สรีรวิทยา
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
 • ชีววิทยา (นานาชาติ)
 • เคมี (นานาชาติ)
 • ฟิสิกส์ (นานาชาติ)
 • เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ (นานาชาติ)

ทุนการศึกษา

ทุนผู้ช่วยนักวิจัย (RA)

 • สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 2 ปี และค่ารายเดือน 7,000 บาท

ทุนสนับสนุนการศึกษาปริญญาตรี-โท

 • สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 1.5 ปี และค่ารายเดือน 8,000 บาท

ทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก

 • ตรี-เอก สนับสนุน 4 ปี ทุนละ 224,000 บาท
 • โท-เอก สนับสนุน 3 ปี ทุนละ 168,000 บาท

ทุนผู้ช่วยสอน (TA)

 • สนับสนุนรายเดือน ป.โท 4,000 บาท, ป.เอก 5,000 บาท

ทุนเสนอผลงานทางวิชาการ

 • ระดับชาติ บรรยาย 5,000 บาท โปสเตอร์ 4,000 บาท
 • ระดับนานาชาติ ในประเทศ 10,000 บาท ต่างประเทศ 20,000 บาท

ทุนสนับสนุนรายวิชาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

 • 15,000 บาท/คน/ปีการศึกษา (สนับสนุนภายในระยะเวลาการศึกษาตามแผนที่กำหนดไว้ของหลักสูตร)

ส่งใบสมัครมายัง E-mail : grad.sc.psu@gmail.com ภายในวันที่ 22 เมษายน 2564

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES