คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีลงนาม MOU กับคณะพยาบาลศาสตร์ เพิ่มโอกาสสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการสอนจากยางพารา เพื่อการพัฒนาการศึกษาทางสุขภาพ

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมพิธีลงนาม (MOU) ว่าด้วยการผลิตผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านการเรียนการสอนจากยางพาราในศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะองค์รวม ณ ห้องประชุม 2226 อาคารละออหุตางกูร คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ พร้อมรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา และนักวิจัยทางด้านพอลิเมอร์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยได้รับการต้อนรับที่ดีจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพร  ยอดใชย ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาวะองค์รวม และคณะผู้บริหาร

การลงนาม MOU ในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกัน ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรภายในคณะทั้งสองคณะ ทำงานด้านการผลิตนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางการเรียนการสอนและสนับสนุนทุนในการผลิตนวัตกรรมทางการเรียนการสอนร่วมกัน พร้อมทั้งร่วมจดสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือนี้ร่วมกันทั้งสองคณะ โดยปฏิบัติตามระเบียบทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีกทั้งยังสนับสนุนความร่วมมือและประสานงานในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนด้วยยางพาราตามความเหมาะสม

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES